Assignment…Final

มีนาคม 13, 2010 at 9:42 pm (Assignment)

ส่งบทความเรื่อง Cool block วัสดุที่ใช้ในจังหวัดพิษณุโลก

กดลิงก์ได้เลยค่ะ…
..
..
..
\/

Assignment..by51710281

Advertisements

Permalink ให้ความเห็น

Assignment: บทความฉบับร่าง

มกราคม 23, 2010 at 1:28 pm (Assignment) ()

Assignment: บทความฉบับร่าง

Coolblock…ทางเลือกใหม่เพื่อบ้านเย็น

ที่มา:

ปัจจุบันสภาพอากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกวัน เพราะปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วยิ่งประสบปัญหาหนัก และอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถให้เราหลบอาศัย ดังนั้นการเลือกวัสดุก่อสร้างอาคาร ควรคำนึงถึงความสามารถในการป้องกันความร้อน และช่วยในการประหยัดพลังงาน

เหตุผลที่เลือกวัสดุก่อผนัง Coolblock

1. ต้องการศึกษาวัสดุก่อที่สามารถช่วยป้องกันความร้อนและสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วย
2. ต้องการทราบว่าวัสดุก่อผนังช่วยลดอุณหภูมิของอาคารได้มากน้อยเท่าใด
3. ต้องการทราบว่าวัสดุก่อผนัง Coolblock ต่างจากวัสดุก่อผนังอิฐชนิดอื่นอย่างไร

กระบวนการศึกษา:

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวัสดุก่อผนังที่สามารถป้องกันความร้อนได้จาก Internet
2. ศึกษาอาคารที่นำวัสดุก่อผนังนี้มาใช้ในงาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษามา
4. ประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

เมื่อทราบถึงคุณสมบัติที่แท้จริง จากการศึกษาค้นคว้าและดูงาน จะทำให้ทราบถึงข้อดี – ข้อเสีย ในการเลือกวัสดุก่อผนัง
และสามารถเลือกวัสดุมาใช้ในงาน Desing ได้เหมาะสม

ลิงก์บทความ :::

Assignment 01

Permalink ให้ความเห็น